Wifi esp8266 Step Motor Kontrolü

Yeni bir step motor kontrol uygulaması ile karşınızdayız. Bu sefer cep telefonundan step motorumuzu kontrol edeceğiz. Oldukça yaygın olarak kullanılan ESP8266 wifi çipini kullanacağız. Her zaman olduğu gibi kodlar ve şema dahil tamamen açık kaynaklı bir proje yapıyoruz.

Bu sitede daha birçok esp8266 çipi ile yapılmış uygulamaları bulabilirsiniz.

Devre Şeması

Kodlar

#include <ESP8266WiFi.h>
 
const char* ssid = "wifi adınız";
const char* password = "şifreniz";
 
const int stepPin = 13 ;
const int dirPin = 12;


WiFiServer server(80);
 
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
 
pinMode(stepPin, OUTPUT);
pinMode(dirPin, OUTPUT); 
 
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Baglaniyor");
Serial.println(ssid);
 
WiFi.begin(ssid, password);
 
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.println("WiFi bagli");
 
 
server.begin();
Serial.println("Server Baslatildi");
 
 
Serial.print("Baglanmak icin bu URL'yi kullanin: ");
Serial.print("http://");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.println("/");
 
}
 
void loop() {
 
 
 WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
}
 
 
Serial.println("Yeni kisi ");
while(!client.available()){
delay(1);
}
 
 
String request = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(request);
client.flush();
 
int value = LOW;
if (request.indexOf("/MOTOR-ILERI") != -1) {
digitalWrite(dirPin, HIGH);
 
for(int i = 0 ; i<100;i++){

  digitalWrite(stepPin,HIGH);
  delayMicroseconds(1500);
  digitalWrite(stepPin,LOW);
  delayMicroseconds(1500);
 }
value = HIGH;
}
if (request.indexOf("/MOTOR-GERI") != -1) {
digitalWrite(dirPin, LOW);
 
for(int i = 0 ; i<100;i++){

  digitalWrite(stepPin,HIGH);
  delayMicroseconds(1500);
  digitalWrite(stepPin,LOW);
  delayMicroseconds(1500);
 }
value = LOW;
}
 
 
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println(""); 
client.println("<!DOCTYPE HTML>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #195B6A; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #77878A;}</style></head>");
      
 
client.println("<body><h1>ESP8266 MOTOR KONROL</h1>");
client.println("<html>");
 

client.println("");

client.println("<a href=\"/MOTOR-ILERI\"><button class=\"button\">Ileri</button></a>");

client.println("<a href=\"/MOTOR-GERI\"><button class=\"button button2\">Geri</button></a>"); 
client.println("</html>");
client.println("<br>");
client.println("<br>");
delay(1);
client.print("<h3>Motor :</h3>");
 
if(value == HIGH) {
client.print("<h3>Ileriye döndü</h3>");
} else {
client.print("<h3>Geriye döndü</h3>");
}
Serial.println("Client disonnected");
Serial.println("");
 

}

Step Motor Hız Kontrolü

Step motorlarla ilgili yaptığımız açık kaynaklı bazı çalışmaları buradan paylaşmak istedim. Videolarda Can Kurt arkadaşımızın yardımları için teşekkür ediyorum. Siz de projelerimizde bize yardımcı olmak isterseniz birlikte birşeyler öğrenebiliriz.

Bu çalışmada step motorun hızını bir potansiyometre ile kontrol ediyoruz. Başrolde elbetteki Arduino var. Devre şeması kurulum ve kaynak kodları bu sayfada bulabilirsiniz.

Devre Şeması

Kodlar

const int stepPin = 9;
const int dirPin = 8; 


void setup() {
  pinMode(stepPin,OUTPUT);
  pinMode(dirPin,OUTPUT);
  digitalWrite(dirPin,HIGH); 
}

void loop() {
  int customDelay = map(analogRead(A0),0,1023,400,1300);
  digitalWrite(stepPin, HIGH);
  delayMicroseconds(customDelay);
  digitalWrite(stepPin, LOW);
  delayMicroseconds(customDelay);
 }

ESP8266 İlk Denemeler

ESP8266 modülü ile ilgili genel bilgileri burada vermiştik. Şimdi ilk deneme çalışmaları ile ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Bu çip ile iletişim kurmak için seri bağlantı yapmak ve bu bağlantıdan AT komutları ile çiple haberleşmek gerekmekte. Bunu bir çok şekilde yapmak mümkün. Ben ilk olarak çipi tanımak amacıyla USB UART bir cevirici ile bağlantı kurarak çipi kurcalamaya başladım. Elimde daha önceden seeedstudio dan aldığım bir USB UART çevirici vardı. Aşağıda resmini görebilirsiniz.

 

photo 2 (4) photo 1 (6)

 

 

 

 

 

 

 

Baktım seeedstudio da halen buna benzer modüller var. Dikkat edilmesi gereken 3.3v olan modeli kullanmak. esp8266 modülümüz 3.3v olduğundan 5v ürünler kullanmamaya dikkat edilmesi gerekmekte.

ESP8266 wifi modülünü bacak bağlantılarını verelim.

 

4262791411877023544

 

USB UART modlü ile ESP8266 Wifi modülünü bağlarken;

USB UART modülü   ————    ESP8266 Wifi modülü

vcc ———————————–vcc

gnd———————————–gnd

rx————————————-txd

tx————————————-rxd

Bir önemli bağlantı da CH_PD bağlantısını modülün vcc sine bağlamak gerekmekte ben basitce bir tel lehimledim.

Bağlantıları tamamladığımıza göre modül ile ilk iletişimlerimizi kuralım. Ben bilgisayar olarak MAC kullandığım için Terminal den screen komutu ile bir haberleşme terminali açtım. Komut şöyle:

screen /dev/tty.usbserial-A800BQZZ 115200

Windows kullanıcıları için Realtherm bir seçenek olabilir. Dikkat etmeniz gereken usb modülün driverını kurmak, doğru com porta 115200 baud hızla bağlanmak. Bundan sonra terminalden şu komutları göndererek esp8266 ile haberleşebilirsiniz. (Gönderilen komutların başına > işareti koyuyorum bunları terminale biz yazıp enterliyoruz diğer mesajlar modülün geri gönderdikleri onları da italik yapıyorum.)

>AT+RST

 

OK

 

ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)

 

wdt reset

 

load 0x40100000, len 24444, room 16

 

tail 12

 

chksum 0xe0

 

ho 0 tail 12 room 4

 

load 0x3ffe8000, len 3168, room 12

 

tail 4

 

chksum 0x93

 

load 0x3ffe8c60, len 4956, room 4

 

tail 8

 

chksum 0xbd

 

csum 0xbd

 

ready

Bu reset komutu en sonda ready mesajını alıyorsanız herşey yolunda gidiyor demektir.

Ben ev wifi networküme bağlanmak için aşağıdaki komutu kullandım.

>AT+CWJAP="NNetwork","xxxx"

OK

siz de wifi isim ve passwordünüzü bu şekilde modüle tanıtmalısınız.

Bunun gibi bir çok AT komut seti var bunların tamamını buradan görebilirsiniz.

AT komut setleri ile modüle her istediğinizi yaptırmanız mümkün mesela mevcut wifi modüllerini ve sinyal güçlerini listeletebilirsiniz.

ya da bir web servarına bağlanabilirsiniz.

Peki bu AT komut setlerini gerçek hayatta nasıl modüle gönderebiliriz? Tabiki bir mikro işlemci ile. Aslında esp8266 modülü hem mikro işlemci hem de wifi radio modülü bu çipi direkt programlayarak başka bir mikro işlemciye ihtiyaç kalmadan kullanmak mümkün. Ben bu işlemciyi programlamak yerine herkesin daha aşina olduğu Arduino yu devreye sokarak bir uygulama yaptım. Biraz ondan bahsedeyim.

Mikro işlemci için bir Arduino Mega kullandım. Birden fazla UART a sahip olduğundan bir uart ile ciple haberleşip diğeri ile ekrana debug mesajları yollamak mümkün oluyor.

Kullandığım programı aslında buradan buldum. Biraz modifiye ederek aşağıdaki şekli verdim.

 

#define SSID "NNetwork"
#define PASS "B1065f26C847" // My luggage has the same combination!
#define DEST_HOST "localhost"
#define DEST_IP "192.168.1.2"
#define TIMEOUT 5000 // mS
#define CONTINUE false
#define HALT true

// #define ECHO_COMMANDS // Un-comment to echo AT+ commands to serial monitor

// Print error message and loop stop.
void errorHalt(String msg)
{
 Serial.println(msg);
 Serial.println("HALT");
 while(true){};
}

// Read characters from WiFi module and echo to serial until keyword occurs or timeout.
boolean echoFind(String keyword)
{
 byte current_char = 0;
 byte keyword_length = keyword.length();
 
 // Fail if the target string has not been sent by deadline.
 long deadline = millis() + TIMEOUT;
 while(millis() < deadline)
 {
 if (Serial1.available())
 {
 char ch = Serial1.read();
 Serial.write(ch);
 if (ch == keyword[current_char])
 if (++current_char == keyword_length)
 {
 Serial.println();
 return true;
 }
 }
 }
 return false; // Timed out
}

// Read and echo all available module output.
// (Used when we're indifferent to "OK" vs. "no change" responses or to get around firmware bugs.)
void echoFlush()
 {while(Serial1.available()) Serial.write(Serial1.read());}
 
// Echo module output until 3 newlines encountered.
// (Used when we're indifferent to "OK" vs. "no change" responses.)
void echoSkip()
{
 echoFind("\n"); // Search for nl at end of command echo
 echoFind("\n"); // Search for 2nd nl at end of response.
 echoFind("\n"); // Search for 3rd nl at end of blank line.
}

// Send a command to the module and wait for acknowledgement string
// (or flush module output if no ack specified).
// Echoes all data received to the serial monitor.
boolean echoCommand(String cmd, String ack, boolean halt_on_fail)
{
 Serial1.println(cmd);
 #ifdef ECHO_COMMANDS
 Serial.print("--"); Serial.println(cmd);
 #endif
 
 // If no ack response specified, skip all available module output.
 if (ack == "")
 echoSkip();
 else
 // Otherwise wait for ack.
 if (!echoFind(ack)) // timed out waiting for ack string 
 if (halt_on_fail)
 errorHalt(cmd+" failed");// Critical failure halt.
 else
 return false; // Let the caller handle it.
 return true; // ack blank or ack found
}

// Connect to the specified wireless network.
boolean connectWiFi()
{
 String cmd = "AT+CWJAP=\""; cmd += SSID; cmd += "\",\""; cmd += PASS; cmd += "\"";
 if (echoCommand(cmd, "OK", CONTINUE)) // Join Access Point
 {
 Serial.println("Connected to WiFi.");
 return true;
 }
 else
 {
 Serial.println("Connection to WiFi failed.");
 return false;
 }
}

// ******** SETUP ********
void setup() 
{
 Serial.begin(115200); // Communication with PC monitor via USB
 Serial1.begin(115200); // Communication with ESP8266 via 5V/3.3V level shifter
 
 Serial1.setTimeout(TIMEOUT);
 Serial.println("ESP8266 Demo");
 
 delay(2000);

 echoCommand("AT+RST", "ready", HALT); // Reset & test if the module is ready 
 Serial.println("Module is ready.");
 echoCommand("AT+GMR", "OK", CONTINUE); // Retrieves the firmware ID (version number) of the module. 
 echoCommand("AT+CWMODE?","OK", CONTINUE);// Get module access mode. 
 
 // echoCommand("AT+CWLAP", "OK", CONTINUE); // List available access points - DOESN't WORK FOR ME
 
 echoCommand("AT+CWMODE=1", "", HALT); // Station mode
 echoCommand("AT+CIPMUX=1", "", HALT); // Allow multiple connections (we'll only use the first).

 //connect to the wifi
 boolean connection_established = false;
 for(int i=0;i<5;i++)
 {
 if(connectWiFi())
 {
 connection_established = true;
 break;
 }
 }
 if (!connection_established) errorHalt("Connection failed");
 
 delay(5000);

 //echoCommand("AT+CWSAP=?", "OK", CONTINUE); // Test connection
 echoCommand("AT+CIFSR", "", HALT); // Echo IP address. (Firmware bug - should return "OK".)
 //echoCommand("AT+CIPMUX=0", "", HALT); // Set single connection mode
}

// ******** LOOP ********
void loop() 
{
 // Establish TCP connection
 String cmd = "AT+CIPSTART=0,\"UDP\",\""; cmd += DEST_IP; cmd += "\",80";
 if (!echoCommand(cmd, "OK", CONTINUE)) return;
 delay(2000);
 
 // Get connection status 
 if (!echoCommand("AT+CIPSTATUS", "OK", CONTINUE)) return;

 // Build HTTP request.
 cmd = "Hi from Arduino long message test from the wifi modul hello"; //cmd += DEST_HOST; cmd += ":80\r\n\r\n";
 
 // Ready the module to receive raw data
 if (!echoCommand("AT+CIPSEND=0,"+String(cmd.length()+1), ">", CONTINUE))
 {
 echoCommand("AT+CIPCLOSE", "", CONTINUE);
 Serial.println("Connection timeout.");
 return;
 }
 
 // Send the raw HTTP request
 echoCommand(cmd, "OK", CONTINUE); // GET
 
 
 
 
 
 // Loop forever echoing data received from destination server.
 while(true)
 while (Serial1.available())
 Serial.write(Serial1.read());
 
 errorHalt("ONCE ONLY");
}

 

Burada gördüğünüz gibi bir UDP bağlantısı yapıyoruz. Daha sonra Node.js ile yazdığım çok basit bir UDP server ile haberleşeceğiz. İşte Node.js kodu böyle;

 

var PORT = 80;
var HOST = '192.168.1.2';

var dgram = require('dgram');
var server = dgram.createSocket('udp4');

server.on('listening', function () {
  var address = server.address();
  console.log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
});

server.on('message', function (message, remote) {
  console.log(remote.address + ':' + remote.port +' - ' + message);

});

server.bind(PORT, HOST);

Node.js ile karşılaşmayanlara duyrulur javascriptin serverda çalışan şekli mutlaka vakit ayırıp bakın. Arkasında Google var ve çok gelecek vaadediyor.

Bağlantılar için benim setup ım aşağıdaki gibi:

photo (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bord üzerinde bir TTL çevirici kullandım (kırmızı olan). Bunun nedeni daha önce söylediğim gibi modül 3.3v ile çalışıyor. Arduino mega çıkışları 5v. Bu voltajı modüle zarar vermemek için düşürüyoruz. İlgilenen arkadaşlar olursa daha ayrıntılı şemalar verebilirim.

Bu da çalıştırma videosu: